+420 608 417 007 Po–Pá 8–17 hodin
Menu

Obchodní podmínky

1. Platnost obchodních podmínek

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Prodávajícím tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu tak, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném právním řádem České republiky.

2. Pojmy

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

a.     „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na internetových stránkách www.autodilos.cz. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedených internetových stránkách se považují za součást těchto Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

b.     „E-shop“ znamená webovou stránku Prodávajícího www.autodilos.cz , která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Prodávajícímu;

c.     „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou dle čl. 6;

d.     „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu úst. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále je „OZ“). Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

e.     „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

f.      „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument;

g.     „Objednávka“ znamená přijetí Návrhu na uzavření Kupní smlouvy;

h.     „Návrh na uzavření kupní smlouvy“ v případě nákupu přes E-shop znamená v souladu s úst. § 1732 odst. 2 OZ nabídku zboží zveřejněného v E-shopu Prodávajícího s uvedenými cenami a výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

i.      „Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Prodávajícího a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

j.      „Prodávající“ je Novotný a spol. IČ: 07481276, DIČ: CZ07481276, místem podnikání Kolín, Mikoláše Alše 264. Adresa pro doručování: Autodíly, Mikoláše Alše 264, Kolín 2, 280 02, tel. +420608417007, e-mail: info@autodilos.cz.

k.     „Spotřebitel“ znamená každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

l.      „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího ve znění platném ke dni odeslání Objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

m.   „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.autodilos.cz.

n.   „Skladem“ stav zboži na výdejním místě Autodíly Novotný Kolín, hlavním skladě nebo skladě dodavatele. Zboží označené "Skladem" je obvykle expedováno do 1-2 pracovních dní. Tato informace je aktualizována průběžně nebo 1x za 24 hodin. (aktualizace tohoto bodu obchodních podmínek 4.1.2023)

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít

     I.        písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Prodávajícím,

    II.        ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Prodávajícím,

  III.        konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Prodávajícím nebo jiným jednáním Prodávajícího a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je v případě využití elektronických prostředků komunikace na dálku (E-shop) uzavřena okamžikem dojití Objednávky Prodávajícímu s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. V ostatních případech je Prodávající oprávněn odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena, na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu

4. Místo plnění, termíny dodání a termíny odeslání

4.1. Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2. Prodávající zajišťuje rozvoz zboží pouze po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem.

4.3. Objednávky přijaté v pracovní den do 17:00 h jsou zpravidla expedovány den následující. V případě že tento termín Prodávající není schopen z předem známých důvodů dodržet, kontaktuje Kupujícího a o těchto skutečnostech bude předem informovat.

5. Kupní cena, dopravné, balné

5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době odeslání Objednávky, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží dodáváno přímo Prodávajícím, je cena a termín dodání určováno individuálně, a to pouze po předchozí telefonické domluvě s Kupujícím. Osobní odběr po předchozím objednání je na prodejně ZDARMA.

5.4. Prodávající může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce, a to v případech objednání zboží neregistrovaným zákazníkem. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné v závislosti na tom, jaký druh dopravy si Kupující před odesláním objednávky zvolí. Prodávající účtuje za dopravu následovně:

  • WE|DO – dobírka – cena 129,-
  • 123 Kurýr - dobírka - cena 119,-
  • DPD - dobirka - cena 129,-
  • DPD - dobirka, výdejní misto - 89,-
  • Zásilkovna (do 5kg s nejdelším rozměrem 60cm) – cena 69,-
  • Zásilkovna (od 5kg do 10kg s nejdelším rozměrem 120cm) – cena 119,- 

5.5. Prodávající je povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v kupní ceně.

 

6. Splatnost kupní ceny

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Prodávajícího uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluví pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s touto smluvní pokutou potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. Vlastnické právo, vrácení zboží

7.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

7.2. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu.  Pokud předloží Prodávajícímu originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Kupující musí Zboží zaslat s dodáním na adresu – Autodíly, Mikoláše Alše 264, 280 02, Kolín. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny zakázky. 

 

8. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

8.1. Kompletní záruční a reklamační podmínky jsou uvedeny a zpřístupněny ke stažení na stránkách Prodávajícího www.autodilos.cz

9. Vratné zálohy, zálohy na kupní cenu

9.1 Prodávající může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Prodávajícího, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny.

9.2 Kompletní podmínky pro vratné zálohy jsou uvedeny a zpřístupněny ke stažení na stránkách Prodávajícího www.autodilos.cz

10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo není dlouhodobě na trhu

  • výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku nebo její část zrušit.

 Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

11. Zvláštní podmínky pro objednávání zboží v e-shopu

11.1. Objednávku lze učinit rovněž použitím elektronických prostředků na dálku, a to prostřednictvím E-shopu na internetu.

11.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. 

11.3. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje a v případě chyby tuto chybu odstranit navrácením se do objednávkového formuláře.

11.4. Kupní smlouva bude po jejím uzavření uložena u Prodávajícího. Na žádost Kupujícího, který je Spotřebitelem, Prodávající zašle Kupujícímu znění Kupní smlouvy.

12. Poučení spotřebitelů o jejich právu odstoupit od smlouvy v případě nákupu v E-shopu

 12.1 Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů, a to i bez udání důvodu.

12.2 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

12.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího: Novotný a spol. IČ: 07481276, DIČ: CZ07481276, místem podnikání Mikoláše Alše 264, Kolín. Adresa pro doručování: Autodíly,Mikoláše Alše 264, Kolín 2, 28002 , tel. +420608417007, e-mail: info@autodilos.cz,  a to formou jednostranného právního  jednání   (například   dopisem   zaslaným prostřednictvím provozovatele  poštovních služeb nebo e-mailem). 

12.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

12.5. Pokud Spotřebitel od smlouvy odstoupí, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu  došlo   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   všechny   platby, které   Prodávající  od   Spotřebitele   obdržel,   včetně   nákladů   na   dodání   (kromě   dodatečných   nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného   způsobu dodání, který je  jiný   než   nejlevnější způsob   standardního   dodání   Prodávajícím   nabízený).   Pro vrácení plateb použije Prodávající bezhotovostní převod na účet uvedený na vratkovém formuláři,   pokud Spotřebitel   výslovně   neurčí   jinak. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení  a kontrole vráceného zboží.

12.6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle Spotřebitel zpět nebo je po předchozí domluvě s Prodávajícím předá na adrese Autodíly, Mikoláše Alše 264, Kolín 2, 28002, tel. +420608417007, e-mail: info@autodilos.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponese Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

12.8. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

12.9. Pro platné odstoupení od smlouvy musejí být splněny následující podmínky:

     I.        Zboží musí být v původním obalu,

    II.        Zboží musí být nepoužité,

  III.        Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nejsou-li v tomto odstavci výše uvedené podmínky pro platné odstoupení splněny, je Spotřebitel rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu, avšak Prodávající má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží, které mu v takovém případě vzniknou.

12.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

13. Ochrana osobních úda

13.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Prodávajícím shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Prodávajícího a rozesílání reklamních materiálů Prodávajícího. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků vyplývajících z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře,  umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

13.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@autodilos.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@autodilos.cz

 

 Námi dodané výrobky jsou výhradně určeny k použití v souladu s jejich určením. Namontování smí provádět pouze vyškolený odborný personál. Výrobky se zpravidla dodávají bez návodu k montáži.